Home z życia przedszkola
rok szkolny 2017/2018
ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA PDF Drukuj Email

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

  20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

Więcej…
 
"ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA" PDF Drukuj Email

  W ramach Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka, nasze przedszkole przystąpiło do realizacji bezpłatnej akcji:

"ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA"

Ak­cja ta po­­świę­­co­­na jest te­­ma­­ty­­ce zdro­­we­­go ży­­wie­­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Skła­da się z 6 – czę­ścio­we­go sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę z za­kre­su ży­wie­nia dzie­ci i ba­zu­je na ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Pi­ra­mi­dzie Ży­wie­nia i Ak­tyw­no­ści Fi­zycz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

„Ruszaj się z Lionfitness” dla Personelu Przedszkola i Rodziców.

Ze­spo­ło­wi Aka­de­mii Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka za­le­ży na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej edu­ka­cji ży­wie­nio­wej rów­nież do­ro­słych, bo dzię­ki ich wysiłkowi, dzie­ci ma­ją szan­sę na dłu­gie, szczę­śli­we i zdro­we ży­cie. Współ­pra­cu­ją­ca z Aka­de­mią Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka fir­ma Lion­fit­ness pro­po­nu­je do­ro­słym bez­płat­ny do­stęp do diet, tre­nin­gów on-li­ne, wspar­cia tre­ne­rów i die­te­ty­ków. Plat­for­ma Lion­fit­ness ofe­ru­je: opracowa­nie pro­gra­mu ży­wie­nio­we­go oraz tre­nin­go­we­go na okres 4 lub 12 ty­go­dni, wspar­cie eks­per­tów oraz do­stęp do tre­nin­gu on-li­ne z tre­ne­rem na ży­wo.

 

grafika-ruszaj-sie-z-lionfitness

 

INFORMACJA PRASOWA

 
GRUPY PRZEDSZKOLNE PDF Drukuj Email

GRUPY PRZEDSZKOLNE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

 

PSZCZÓŁKI                          -nauczycielki mgr Kinga Bochenek

                                                                              Monika Łapuszek

 

KWIATUSZKI                          -nauczycielki mgr Renata Zielińska

                                                                                Aleksandra Wilczakak

 

 

MOTYLKI                          -nauczycielki mgr Anna Fornal

                                                                   mgr Violetta Łopuszyńska

 

 

BIEDRONECZKI            -nauczycielki mgr Barbara Musiał

                                                               mgr Joanna Wójcik

 

 

 

MISIE                            -nauczycielka mgr Jolanta Wolna

                                                                           mgr Eliza Pędziałek-Krysta

 

ZAJĄCZKI                         -nauczycielki mgr Dorota Pawlak

                                                                  mgr Dorota Szklarczyk

 

 

SŁONECZKA                -nauczycielka mgr Dorota Zoń

 

 

 

STOKROTKI                 -nauczycielka mgr Joanna Czarnota