KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Od września 2008 roku nasze przedszkole uczestniczy w projekcie „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”.

Celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcanie je do ruchu już od najmłodszych lat.

W ramach projektu realizowane są:

• Zajęcia o tematyce przyrodniczej,

• Wycieczki ekologiczne,

• Konkursy plastyczne,

• Przedstawienia o tematyce przyrodniczej,

• Segregacja śmieci,

• Obchody dni związanych z naturą i ochroną środowiska.

Systematycznie podejmujemy następujące przedsięwzięcia:

• Obchody pierwszego Dnia Wiosny

• Obchody Dnia Ziemi

• Obchody Dnia Marchewki

• Wycieczki do lasu

• Kąciki przyrody w przedszkolu

• Spotkania z leśnikiem lub ekologiem

• Zajęcia plastyczne „Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury”

• Konkursy plastyczne na plakaty o tematyce ekologicznej

• Dokarmianie ptaków i zwierząt leśnych

• Obowiązkowe scenariusze o tematyce ekologicznej.

Dziękujemy koordynatorom projektu, wychowawcom, przedszkolakom i ich rodzicom. Ogromne zaangażowanie w realizację projektu sprawia, że już kilkakrotnie uzyskaliśmy tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, potwierdzony otrzymaniem Certyfikatu.

strona programu: www.przyjacielenatury.pl

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Projekt „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” jest skierowany do najstarszych grup przedszkolaków – 5 – 6 latków, ich rodziców 
i opiekunów. Składa się z zajęć, które są skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne.      

Założenia programu:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Struktura programu:

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

 1. Wycieczka
 2. Co i dlaczego dymi?
 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 5. Jak unikać dymu papierosowego?

Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu
w Polsce”.

DZIECKO BEZPIECZNE W SWOIM ŚRODOWISKU

Myślą przewodnią programu „Dziecko bezpieczne w swoim środowisku” jest nauka poprzez zabawę. Celem ogólnym programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci 3-6 letnich poprzez:

 • uświadomienie zagrożeń w czterech obszarach (przedszkole, dom, w drodze do przedszkola – ruch uliczny, najbliższe otoczenie – podwórko, las, łąka)
 • przedstawienie właściwych wzorców zachowań oraz odpowiednich postaw wobec zagrożeń.

EKOPRZEDSZKOLE

GŁÓWNE CELE:

1.Utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych.
2. Budowanie świadomości ekologicznej.                                                                                            

3. Wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości i gminy.

4. Pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego.                                                         

5. Kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej.                                                                

6. Wykorzystanie odpadów wtórnych mających wpływ na zmiany klimatu jako artystycznego środka wyrazu.                                                                                                                                     

7. Inspirowanie dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska.                                          

8. Prezentacja na forum posiadanych wiadomości, umiejętności i działań z zakresu ekologii.

9. Nabywanie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów.                                                                                                             

10. Przeprowadzenie zmian w swojej miejscowości na rzecz ochrony środowiska.

STRUKTURA PROJEKTU:

Wykonanie Plakatu Ekologicznego.

CZYSTA MAŁOPOLSKA

Projekt ma na celu:

upowszechnienie wiedzy o przestrzeganiu zasad higieny wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, kształtowanie nawyków higienicznych, wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za szeroko rozumiane własne zdrowie, poszerzenie zainteresowań problematyką przestrzegania zasad higieny oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie tej problematyki.

Struktura projektu:

 • Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych.
 • Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć tradycyjnych lub zdalnych.
 • Konkurs na film lub podcast.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z grupy „Pszczółki” oraz „Kwiatuszki” biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury„. 

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
– zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom
– uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
– tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
– wprowadzenie dziecka w świat literatury
– budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
– kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
–  rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
– rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
– kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
– włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
– promocja przedszkola,
– rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. 

DZIECI UCZĄ RODZICÓW

To realizowana z powodzeniem od roku szkolnego 2019/2020 akcja edukacyjna, wspierająca proces edukacji dzieci w tak istotnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia.

Tematyka lekcji w ramach akcji jest niezwykle rozległa i obejmuje takie dziedziny jak: historia, astronomia, kultura i tradycja, ekologia i ochrona środowiska czy bezpieczeństwo (w różnych obszarach).