ochrona danych osobowych

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT

Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Chełmek, ul. Brzozowa 9
 tel./fax 33 846 12 97
kadry@szspchelmek.pl 

konto bankowe
Bank PKO BP
77 1020 2384 0000 9202 0218 3556 

Inspektor Danych Osobowych

668 620 696

 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
Home
PIERWSZE SPACERY PDF Drukuj Email

Wrzesień to miesiąc, w którym przedszkolaki uczą się bezpiecznej zabawy w sali zajęć, na placu zabaw oraz jak bezpiecznie poruszać się po ulicy. Grupy przedszkolaków wychodzą na swoje pierwsze spacer poza teren przedszkola. Dzieci uczą się bezpiecznie przechodzić po pasach oraz poznawały znaczenie znaków drogowych.

Więcej…
 
ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA PDF Drukuj Email

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

  20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

Więcej…
 
"ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA" PDF Drukuj Email

  W ramach Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka, nasze przedszkole przystąpiło do realizacji bezpłatnej akcji:

"ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA"

Ak­cja ta po­­świę­­co­­na jest te­­ma­­ty­­ce zdro­­we­­go ży­­wie­­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Skła­da się z 6 – czę­ścio­we­go sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę z za­kre­su ży­wie­nia dzie­ci i ba­zu­je na ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Pi­ra­mi­dzie Ży­wie­nia i Ak­tyw­no­ści Fi­zycz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

„Ruszaj się z Lionfitness” dla Personelu Przedszkola i Rodziców.

Ze­spo­ło­wi Aka­de­mii Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka za­le­ży na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej edu­ka­cji ży­wie­nio­wej rów­nież do­ro­słych, bo dzię­ki ich wysiłkowi, dzie­ci ma­ją szan­sę na dłu­gie, szczę­śli­we i zdro­we ży­cie. Współ­pra­cu­ją­ca z Aka­de­mią Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka fir­ma Lion­fit­ness pro­po­nu­je do­ro­słym bez­płat­ny do­stęp do diet, tre­nin­gów on-li­ne, wspar­cia tre­ne­rów i die­te­ty­ków. Plat­for­ma Lion­fit­ness ofe­ru­je: opracowa­nie pro­gra­mu ży­wie­nio­we­go oraz tre­nin­go­we­go na okres 4 lub 12 ty­go­dni, wspar­cie eks­per­tów oraz do­stęp do tre­nin­gu on-li­ne z tre­ne­rem na ży­wo.

 

grafika-ruszaj-sie-z-lionfitness

 

INFORMACJA PRASOWA

 
GRUPY PRZEDSZKOLNE PDF Drukuj Email

GRUPY PRZEDSZKOLNE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

PSZCZÓŁKI                          -nauczycielki mgr Kinga Bochenek

                                                                              Monika Łapuszek

 

KWIATUSZKI                          -nauczycielki mgr Renata Zielińska

                                                                                Aleksandra Wilczakak

 

 

MOTYLKI                          -nauczycielki mgr Anna Fornal

                                                                   mgr Violetta Łopuszyńska

 

 

BIEDRONECZKI            -nauczycielki mgr Barbara Musiał

                                                               mgr Joanna Wójcik

 

 

 

MISIE                            -nauczycielka mgr Jolanta Wolna

                                                                           mgr Eliza Pędziałek-Krysta

 

ZAJĄCZKI                         -nauczycielki mgr Dorota Pawlak

                                                                  mgr Dorota Szklarczyk

 

 

SŁONECZKA                -nauczycielka mgr Dorota Zoń

 

 

 

STOKROTKI                 -nauczycielka mgr Joanna Czarnota


 

 
«pierwszapoprzednia111213następnaostatnia»

Strona 13 z 13